Rostoucí nebo klesající ceny

Otázka ceny a měnového trhu patří mezi nejoblíbenější téma mezi všemi studenty maturujícími z ekonomie a marketingu. Pojem ,,cena“ je obecně používaným a zavedeným slovem, kterému většina středoškoláků rozumí a chápe ho právě v takovém významu, který mu je přisuzován.

Cena vyjadřuje poměr na trhu služeb a výrobků a to většinou v penězích. Rovnovážnou cenou rozumíme cenu, za kterou je možné daný produkt zakoupit v případě rovnosti nabídky a poptávky, tedy kdy jejich podíl je roven přibližně jedné. Tržní cena je naopak cenou dynamickou, která se mění každou hodinu a je výsledkem složitějšího vztahu nabídky a poptávky.

Vysoká tržní cena značí vysoké množství vyrobených produktů a malý odběr ze strany zákazRising or falling pricesníků. Důsledkem je přebytek zboží a stálé cenové navyšování. Moment, kdy dojde ke zlomu, se pak nazývá zvrat a po tomto okamžiku začíná cena výrobku klesat a jeho prodej se zvyšuje. Opačná situace pak nastává, pokud je cena produktu nízká a produkt je mezi uživateli oblíbený. Společnosti nemají potřebu nastavovat původní cenu vysoko a proto při snížení zájmu dochází k jejímu pozvolnému narůstání. Toto se děje v situaci, kdy poptávka převýší nabídku. Rovnovážné stavy jsou v ekonomice pouze krátkodobé a dochází k nim velmi zřídka.

Při dlouhodobé nevyrovnanosti nabídky a poptávky přichází na řadu cenová regulace. Speciálním případem regulací je regulace cen pomocí daně. Zástupci tohoto regulování jsou například alkohol, tabákové výrobky nebo ekologické daně na produkty s ekologickou závadností. Druhou stranou mince jsou pak dotované ceny, které podporují společensky prospěšné produkty či služby jako například ceny větrné či solární energie. Vláda do cen zasahuje poměrně často – uveďme například regulace ceny benzínu při zdražování ropy a podobně.

Regulace symbolizuje centralizované stanovení ceny určitého typu výrobku, kdy při jejím špatném nastavení může dojít k nedostatku výrobku nebo opačnému případu – nedostatku odběratelů. Vždy je tedy důležité přemýšlet nad věcmi s rozumem a hodnotit dané ceny produktů s čistou hlavou.